Gülüç Belediyesi

Zabıta Hizmetleri

Zabıta Hizmetleri Bürosu

Gelen her türlü şikâyetlerin gereğini yaparak ilgilisine bilgi vermek

Kaçak inşaatlar hakkında tutanak tanzim ederek Planlama ve İmar Müdürlüğü’ne göndermek

Kaçak inşaat kontrol, yıkım ve mühürleme işlemlerini yapmak

İşyerlerinde ruhsat kontrolü yapmak, encümence verilen kapatma kararlarını uygulamak

Ruhsatsız işyerlerine tutanak tanzim etmek

Çarşı ve Pazaryerlerinin denetimini yapmak

Hava kirliliği ve çevre kirliliği ile mücadele etmek

Belde içerisinde izinsiz pankart ve afişlerin asılmasını önlemek

Dilencileri men etmek

Ramazan ayında fakirlere yapılan yardımların dağıtılmasına katkı sağlamak

Gürültü kirliliğini önlemek

Belediye mal ve malzemelerine zarar verenler hakkında işlem yapmak

Belediye’nin düzenlediği etkinliklerde verilen görevleri yapmak

Bulunup Belediyeye teslim edilen malzemeleri tutanakla teslim almak, gerekli anonslarını yaptırmak, muhafaza ederek sahibine teslim etmek

Etiket ve fiyat listeleri kontrolünü yapmak

İşyeri önlerine ve yaya kaldırımlara yapılan işgalleri önlemek

Asker ailesi tahkikatlarını ve tebligatlarını yapmak

Aceze tahkikatlarını ve tebligatlarını yapmak

Belediye suçu işleyenler hakkında yasal işlem yapmak

Emniyet, Sağlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ile internet cafe, kahvehanelerin denetimi yapmak

İşyerlerinde hafta tatili ruhsat kontrolü yapmak

Çevre kirliliğini önlemek

Gülüç Belediyesi içerisinde Devlet tarafından stratejik önem ve gizliliğe sahip yerler dışında ilgili kanunların hükümlerine göre her türlü sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık özel ve resmi, açık ve kapalı işletme, kurum ve kuruluşları yılın her günü 24 saat denetlemek, numune almak ve cezai yaptırım uygulamak

Belediye sınırları içerisinde tüketime sunulan her türlü gıda temizlik maddesinin standartlara ve Türk Gıda Kodeksine uygun olup olmadığını kontrol etmek

Sıhhi, gayri sıhhi ve gıda üreten müesseselerin çevreye olan etkilerini denetlemek ve çevre sağlığının korunması için gerekli çalışmaları yapmak

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Gülüç Belediyesi’ne verilen trafik görevlerini yapmak

İl Trafik Komisyonunun aldığı kararlar gereği trafik levhalarını gerekli olan yerlere takarak bakımını yapmak

Su borcu olanların su sayaçlarını mühürlemek

Kiracıların tahliye işlemlerinde yardımcı olmak

Belediyemize ait diğer birimlerce yapılan çalışmalara yardımcı olmak

Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin, Zabıta Yönetmeliği ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

 

Ruhsat-Küşat Bürosu;

İşyeri ruhsat müracaatları ile ilgili işlemleri yapmak

Hafta tatili izin işlemlerini yapmak

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve kolluk kuvveti ile denetimini yapmak ve aylık olarak emniyete bildirmek

Gayri sıhhi müesseseler konusunda ruhsat müracaatları ile ilgili işlemleri yapmak

Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

Ulaşım konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek

Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Ulaşım Hizmetleri Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

Ulaşım Hizmetleri Bürosu

Otobüs geliş ve gidiş saatlerini kontrol etmek

Özel halk otobüslerinin denetimini yapmak

Hareket tarifeleri yapmak, uygulamak ve gerektiğinde değiştirmek

Tarife tespitine esas olacak dokümanları hazırlamak

Otobüs Duraklarının yapımı ve kontrolünü sağlamak

Ulaşım konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek

Özel halk otobüsü hatlarının ihale işlerini yapmak

Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı ve Destek Hizmetleri Müdürü ile başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek 

  

Etkinlik Takvimi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   : Merkez Mah.Belediye Cad.No:1 GÜLÜÇ-KDZ.EREĞLİ /ZONGULDAK

Telefon : 0 372 318 15 00 - 01  
Faks     : 0 372 318 15 06

E-Posta   : info@guluc.bel.tr